دهنمکی آب و بریز همونجا که میسوزه !

Posted on 03/29/2011

2


فالس نیوز :دهنمکی از سوختگی خود بر عرضه قاچاق فیلم اخراجی ها پرده برداشت .

(دهنمکی از دست ما عصبانی باش و از این عصبانیت بمیر )

Advertisements
Posted in: دل نوشته