دادن بلیط فیلم» جدای نادر از سیمین» به جای عیدی

Posted on 03/25/2011

5


با پیش خرید کردن بلیط این فیلم استثنائی و دادن بلیط این فیلم به جای عیدی در دید و بازدید هم کار فرهنگی کردید وهم به فروش این فیلم کمک کردید .از هیمن حالا شروع کنید ( رسانه شمائیید )

Advertisements