بسیجیه زده بود پدر و مادرشو لت و پار کرده بود…

Posted on 02/13/2011

4


بسیجیه زده بود پدر و مادرشو لت و پار کرده بود  , بهش گفتن آخه احمق اين چه کاريه کردي ؟! گفت : بعد سي سال تازه ديشب به رابطه کثيفشون پي بردم..!

Advertisements