مموتی تو جبهه گشاد گشاد راه می رفته ازش می پرسن چی شده ؟

Posted on 02/02/2011

2


مموتی تو جبهه گشاد گشاد راه می رفته ازش می پرسن چی شده ؟ می گه : والاه همه رو شیمیایی کردن مارو فیزیکی !

Advertisements